ANBI – giften en collectes

De Protestantse Gemeente Wildervank is deel van de Protestantse Kerk in Nederland en als zodanig een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u giften kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

De officiële naam van de gemeente luidt: Protestantse Gemeente te Wildervank
RSIN-nummer van de kerk824139410
RSIN-nummer van de diakonie: 824139422

Giften kunnen gedaan worden op de volgende rekeningnummers:
IBAN van de kerkNL85 INGB 0000 8627 60
IBAN van de diakonie: NL96 RABO 0319 0110 54
Indien uw gift bestemd is voor een speciefieke collecte, graag dit doel vermelden.

Contact:
via de scriba van de kerkeraad: scriba@protestants-wildervank.nl

Gebouwen:
Grote Kerk & Concordia: Torenstraat 80, 9648 CV Wildervank, 0598 612255
Grote Kerk & Jeugdhonk: Raadhuisstraat 8, 9648 JV Wildervank

Onze visie is dat we als Protestantse Gemeente Wildervank deel uitmaken van de wereldwijde christelijke kerk. De Protestantse Gemeente is een geroepen gemeenschap in Jezus Christus en leeft in de verwachting van de komst van Gods Koninkrijk. Zij laat zich inspireren door de heilige Schrift en door de geloofsgetuigen uit heden en verleden Zo verricht zij haar dienstwerk, ver weg en dichtbij. Zij is een open huis, een herberg, waar mensen worden uitgenodigd om elkaars deelgenoot te worden op weg naar het Koninkrijk, ongeacht afkomst, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst of politieke voorkeur. We geloven dat juist in deze kleurrijke ontmoetingen, vieringen en zorg, Jezus Christus zichtbaar wordt als de Levende.

Beleidsplan en doelstelling vindt u hier.
Het beleidsplan van de landelijke PKN vindt u hier.

Het bestuur van de Protestantse Gemeente Wildervank berust bij de kerkeraad, waarin ouderlingen, diakenen en predikant samenkomen. Daarnaast vergadert en besluit de diakonie afzonderlijk voor diakonale zaken. Het dagelijks bestuur van de Protestantse Gemeente Wildervank ligt bij het moderamen, bestaande uit praeses (voorzitter), scriba (secretaris), voorzitter diakonie en predikant. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het financieel beheer en de gebouwen, met uitzondering van diakonale zaken. Zie verder de Kerkorde van de PKN (KO Art. V, VI en XIII; Ord. 3, 4 en 11).

Financiële jaarcijfers van de kerk vindt u hier.
Financiële jaarcijfers van de diakonie vindt u hier.

Het beloningsbeleid van de Protestantse Gemeente Wildervank is conform de landelijke regeling arbeidsvoorwaarden.